KSSHP:n hallitus käsitteli sairaanhoitopiirin tilinpäätösennustetta vuodelle 2022 ja esittää KSSHP:n valtuustolle lisätalousarvion hyväksymistä

Julkaistu 31.8.2022 klo 16.54

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tämänpäiväisessä kokouksessaan vuoden 2022 tilinpäätösennustetta.  Edellisessä (17.8.2022) hallituksen kokouksessa hallitus päätti palauttaa tilinpäätösennusteen vuodelle 2022 uudelleen valmisteltavaksi ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle.

Nyt tarkistetun tilinpäätösennusteen mukaan tilivuoden 2022 alijäämä on yhteensä -38 m€.  Suurin poikkeama on toteutumassa konservatiivisella palvelualueella, jonka toimintakatteen arvioidaan toteutuvan -16,8 m€ heikompana kuin vuoden 2022 talousarviossa esitetty määrä.  Operatiivisella palvelualueella arvioitu ennuste on -8,8 m€, Psykiatrian palvelualueella -1,8 m€, Päivystyksen ja ensihoidon palvelualueella -1,4 m€, Sairaalapalveluiden palvelualueella -0,4 m€, Tuotannon palveluiden palvelualueella -5,6 m€. Rahoitus ja vastuut toteutuvat -3,7 m€ heikompana. Johtamisen palvelualueen tulos on toteutumassa +0,5 m€ arvioitua parempana. Tämän vuoden talousarviossa toiminnan menot olivat 7 % eli noin 30 miljoonaa euroa pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.

Talousarvion poikkeama johtuu muun muassa seuraavista seikoista:

  • Erikoissairaanhoidon palvelutarpeen arvioidaan kasvaneen tänä vuonna noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Lääkäreiden osalta työvoiman saatavuus on ollut heikkoa ja hoitajien osalta erittäin heikkoa koko vuoden. Palvelujen ostoihin ja ostopalvelulääkäreiden hankkimiseen on mennyt rahaa budjetoitua summaa enemmän. Palveluiden ostot ovat toteutumassa yli 20 m€ arvioitua suurempina.
  • Koronan vuoksi lisääntyneet sairauspoissaolot ovat hankaloittaneet Sairaala Novan toimintaa huomattavasti. Toimintaa on kyetty pitämään yllä runsaiden vuoronvaihtojen avulla, mikä on tarkoittanut kasvaneita henkilöstökustannuksia.
  • Kesällä alkanut ja paljon julkisuudessakin esillä ollut valtakunnallinen ongelma eli koko palvelujärjestelmän kriisiytyminen on vaikuttanut KSSHP:n talouteen ja toimintaan merkittävästi. Vuodeosastopaikat ovat olleet täynnä ja potilaiden siirtyminen jatkohoitoon on hidastunut merkittävästi ja nostanut erikoissairaanhoidon kustannuksia jopa 16000 € vuorokautta kohti.
  • Energian hinnan ja yleisen hintatason nousu ovat vaikuttaneet osaltaan heikentyneeseen tilanteeseen. Energiakustannukset sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat ylittämässä talousarvion noin 6 m€:lla.
  • Pitkäkestoisten työmarkkinahäiriöiden, palvelujärjestelmän yleisen kriisiytymisen sekä toiminnanohjausjärjestelmähankkeen epäonnistumisen vuoksi suunniteltuja tehostamistoimenpiteitä ei ole kyetty toteuttamaan.
  • Sairaanhoitopiirin omaisuuden myynti alijäämän kattamiseksi toteutuu vain osittain.

Aiemmin kesäkuussa 2022 sairaanhoitopiirin valtuusto päätti, että KSSHP:n peruspääomaa, joka on 48 m€ lasketaan 24 m€:lla. Edellä todetun peruspääoman alentamisen jälkeen jäsenkuntien katettavaksi jää aikaisempien vuosien alijäämästä noin 17 m€ sekä tämänhetkisen ennusteen näyttämä 38 m€ talousarvion ylitys tältä vuodelta.

KSSHP:n hallitus esittää KSSHP:n valtuustolle, että kunnilta laskutettaisiin erillinen laskutuserä aikaisempina vuosina kertyneestä alijäämästä. Laskutuserä on suuruudeltaan noin 17 m€.

Tämän lisäksi hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätösennusteen mukaisen lisätalousarvion 38 m€ sekä sen, että kunnilta laskutettaisiin tämän alijäämän kattamiseksi toinen laskutuserä. Laskutuserän lopullinen suuruus täsmennetään tilinpäätösvaiheessa.