KSSHP:n valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen vuodelta 2021

Julkaistu 17.6.2022 klo 15.19

KSSHP:n valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen vuodelta 2021 tämänpäiväisessä kokouksessaan. Tilinpäätös viime vuodelta oli 26,36 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos on 9,38 miljoonaa euroa huonompi kuin valtuuston hyväksymässä talousarviossa.

Poikkeaman taustalla on Aster-projektin alasajon lisäksi mm. rekrytointiongelmat, diagnostiikan ja hoitojen kallistuminen sekä se, että tietojärjestelmäongelmien vuoksi Sairaala Novan uusia toimintamalleja ei pystytty toteuttamaan niin laajasti kuin tavoiteltiin. Sairaala Novan pääomakustannukset kuitenkin toteutuivat täysmääräisesti.

Koronapandemian vaikutus näkyi sairaanhoitopiirin taloudessa siten, että toiminnan menot lisääntyivät pandemiaan varautumisen, pandemian torjunnan ja pandemian hoidon vuoksi. Lisäksi koronan vaikutus näkyi tulojen vähenemisenä erityisesti asiakasmaksujen ja ulkokuntien palvelujen myynnin osalta.  Valtiolta vuonna 2021 saatu avustus ja valtionavustukseen liittyvä koronakustannusten laskutus jäsenkunnilta riittivät kattamaan vuoden 2021 aikana KSSHP:ssä sairaanhoitotoiminnalle koronasta aiheutuneet taloudelliset vaikutukset.

Hoitopalvelujen tulot jäsenkunnilta toteutuivat sairaanhoitotoiminnassa talousarvion mukaisina, sillä jäsenkuntien laskutus perustui talousarvion mukaiseen kiinteään laskutukseen. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen liikevaihto ylitti talousarvion 0,2 miljoonaa euroa (+0,5 %), mikä johtui sopijakuntien hoitopalvelujen tasauslaskutuksesta. Toiminnan tulot alittivat talousarvion 3,6 miljoonalla eurolla (+0,9%) ja toiminnan menot ylittivät talousarviossa asetetun tavoitteen 30,8 miljoonalla eurolla (+7,8 %). Menojen ylityksessä koronan aiheuttamia menoja oli 9,4 miljoonaa euroa. Investointimenoja toteutui 33,2 miljoonalla eurolla.

Hyvinvointilainsäädäntö 1.7.2021 muutti alijäämien kattamissuunnitelman

Vuoden 2021 lopun kumulatiivinen alijäämä on yhteensä -40,95 m€. Viime vuoden heinäkuussa (1.7.2021) voimaan tullut hyvinvointialuelainsäädäntö muutti alijäämien kattamisen aikataulun. Yhteistyössä sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa laaditun talouden tasapainotusohjelman, ja sairaanhoitopiirin hyväksytyn taloussuunnitelman mukaan sairaanhoitopiirin talous oli tarkoitus tasapainottaa vuosien 2020-2024 aikana siten, että kaikki alijäämät olisi katettu kokonaisuudessaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Uuden hyvinvointialuelainsäädännön myötä aikataulu kuitenkin muuttui siten, että sairaanhoitopiirin alijäämien tulee olla katettuna jo vuoden 2022 lopussa, ennen kuin sairaanhoitopiirin toiminta siirretään osaksi Keski-Suomen hyvinvointialuetta.

Valtuuston 10.12.2021 hyväksymässä vuoden 2022 talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa kertyneet alijäämät on tarkoitus kattaa useamman keinon yhdistelmällä. KSSHP:n alijäämä on tarkoitus kattaa tämän vuoden loppuun mennessä omaisuuden myynnillä, sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisella ja tarvittaessa jäsenkuntien rahoituksella. Lisäksi alijäämien kattamissuunnitelmassa oleellista on, että vuonna 2022 sairaanhoitopiirin normaalitoiminnassa päästään tavoitteeksi asetettuun tulokseen +/- 0 euroa eikä uutta alijäämää synny.

KSSHP:n toimintaan vuonna 2021 vaikuttaneet tekijät

Vuoden 2021 toimintaan vaikutti Covid19-pandemian lisäksi merkittävästi Sairaala No-van käynnistyminen. Käyttöönotto oli monien toimintojen ja jokaisen työntekijän kannalta erittäin haastava niin omien tehtävien hoitamisen kuin uuden oppimisenkin näkökulmista. Sairaala Novan oli Keski-Suomen maakunnan suurin koskaan tehty julkinen investointi ja tilavuudeltaan se vastaa yli viittä eduskuntataloa. Se on myös Suomen ensimmäinen useaan vuosikymmeneen rakennettu kokonaan uusi sairaala.

Potilailta saatu palaute on ollut erinomaista

Poikkeavista oloista kuitenkin selvittiin mallikkaasti ja potilastyytyväisyyskyselyiden tulosten perusteella KSSHP:n potilaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa kohteluun ja hoitoon. Loppuvuonna 2021 tehdyn NPS-kyselyn väitteeseen ”Henkilökunta kohteli minua hyvin” NPS-luku oli peräti 73,8. Vastaavasti nettosuositteluindeksi oli 61,7. Potilailta saatu palaute oli erinomaista.

Lisätietoja:
Juha Suonperä, KSSHP:n valtuuston pj.
puh. 045 266 8089

Aija Suntioinen, KSSHP:n talousjohtaja
040 185 9985