Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat viikoittain itsetuhoisia asiakkaita

Julkaistu 8.4.2022 klo 13.25

Keski-Suomen sote-ammattilaisista joka toinen kohtaa viikoittain tai useammin itsetuhoisia asiakkaita, selviää Apua Ajoissa! –hankkeen toteuttamasta kyselystä. Kyselyyn vastasi 291 ammattilaista kattavasti eri palvelualueilta. Kyselyyn vastanneista kolmannes kertoo kohtaavansa vähintään kuukausittain itsemurhan tehneiden henkilöiden läheisiä.

Tulosten perusteella ammattilaisten itsemurhien ehkäisyosaamisessa ja asiakasohjauksessa on kehitettävää. Ammattilaisten vastauksissa nousi esille, että itsemurhien ehkäisyyn on koulutustarvetta esimerkiksi itsetuhoisuuden merkkien tunnistamisessa. Kyselyyn vastanneista ammattilaisista kaksi kolmasosaa ei osaa sanoa tai ei koe itsetuhoisten asiakkaiden hoitoon ohjauksen olevan systemaattista omassa yksikössä. 

Kuntalaiset toivovat saatavuutta ja läheisten huomiointia 

Alueiden asukkailta pyydettiin puolestaan palautetta ja kokemuksia mielenterveyspalveluista ja niiden saatavuudesta. Asukkaat toivoivat, että tulevaisuudessa palveluihin pääsisi helpommin ja asiakasohjaus olisi selkeämpää. Lisäksi toivottiin tiheitä ja säännöllisiä tapaamisaikoja ammattilaiselle sekä omaisten parempaa huomioimista. Huoleksi nostettiin myös hoitohenkilöstön resurssipula. 

Apua Ajoissa! -hanke vastaa esille tulleisiin tarpeisiin, ja tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. Kehitämme parasta aikaa palveluketjuja ja tarjoamme itsemurhien ehkäisy -koulutuksia alueen ammattilaisille. Seuraavat vastaavat kyselyt järjestetään tämän vuoden huhti- ja syyskuussa. Tulemme viimeistään syksyn aikana kertomaan, mitä olemme saaneet aikaan itsemurhien ehkäisyosaamisen sekä asiakasohjauksen kehittämisen osalta, hankepäällikkö Niko Borén toteaa.

Itsemurhien ehkäisy on jokaisen asia 

Itsemurhiin ja itsetuhoisuuteen liittyy vahva häpeäleima, kuten mielenterveyden haasteisiin yleisestikin. Liian usein tämä häpeä estää ihmistä hakemasta apua. Sama pätee myös läheisiin, sillä ympärillä olevat eivät usein tiedä, miten asian voisi ottaa puheeksi. Ongelma näkyy myös terveydenalan ammattilaisten keskuudessa.

Aiheeseen liittyy vahva stigma. Se, että kehitämme ammattilaisten osaamista, mutta samalla jaamme tietoutta monipuolisesti myös alueen asukkaille, poistaa jo omalta osaltaan häpeää aiheen ympäriltä ja rohkaisee ihmisiä hakemaan apua, kertoo hankepäällikkö Niko Borén. 

Apua Ajoissa! -hanke järjestää 20.4. kaikille avoimen Teemana Toivo -seminaaripäivän, jossa keskustellaan esimerkiksi mielen joustavuuden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille sekä siitä, miten jokainen voi lisätä kykyään kohdata elämän haasteita. Seminaarissa pohditaan myös, kuinka kohdata itsetuhoinen läheinen. 

Tällaisena kuormittavana aikana, jatkuvan sotauutisoinnin alla, päivän sisältö antaa varmasti paljon jokaiselle kuntalaiselle. Pyrimme muutenkin viestimään aiheesta monipuolisesti sekä tulemaan lähelle asukkaita, Niko Borén tähdentää. 

Apua Ajoissa! on osa kansallista mielenterveysstrategiaa 

Apua Ajoissa! -hanke yhdistää Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueiden toimijat ja pyrkii vaikuttamaan molempien alueiden merkittävään itsemurhakuolleisuuteen ja itsemurhariskissä olevien palvelutarpeeseen tehostamalla ja ottamalla uusia keinoja käyttöön itsemurhien ehkäisyssä. Hanke toteutti syksyllä 2021 ammattilaiskyselyn. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista itsemurhien ehkäisyssä, sekä hankkeen kohderyhmän asiakkaiden palveluohjauksen toimivuutta. Keski-Suomesta kyselyyn vastasi 291 sote-ammattilaista. Ammattilaiset työskentelevät KSSHP:llä, Jyväskylän kaupungilla, Sovatek-säätiöllä ja Kriisikeskus Mobilessa. Kuntalaiskyselyyn vastasi 34 asukasta Keski-Suomesta. Kyselyssä kartoitettiin kuntalaisten kokemuksia mielenterveyspalveluista ja niiden saatavuudesta.

Teemana TOIVO -seminaariesite