Hoitotyön laatu ja turvallisuus

Laadukasta ja turvallista hoitotyötä tukee näyttöön perustuvien hoitotyön suositusten ja toimintamallien käyttö potilaan hoidossa. Ne edistävät hoitotyön laatua ja turvallisuutta yhdenmukaistamalla hoitokäytäntöjä ja toimintatapoja. Vajaaravitsemuksen, painehaavojen ja kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisyn toimintamallit yhtenäistävät hoitotyön käytäntöjä ja turvaavat potilaalle laadukkaan hoidon.

HoiVerKe-toiminta

Sairaala Nova on mukana kansallisessa hoitotyön vertaiskehittämisessä (HoiVerKe), jossa kehitetään hoitotyön laadun mittaamista, tietotuotantoa, arviointia ja kehittämistä osana organisaatioiden laatutyötä. Tarkoituksena on potilaan hoidon laadun jatkuva parantaminen sekä hoitotyön osuuden kuvaaminen hoidon tuloksissa (hoitotyösensitiiviset indikaattorit) ja potilasturvallisuuden varmistamisessa. Tavoitteena on tunnistaa hoitotyön laadun poikkeamat tutkimuksen, koulutuksen ja perehdytyksen tueksi.
Sairaala Novassa seuraamme kuukausittain painehaavojen esiintymistä sekä potilaiden kaatumis- ja putoamistapaturmia. Neljä kertaa vuodessa keräämme hoitotyön potilaspalautetta (HoPP) ja kerran vuodessa arvioimme hoitohenkilöstön sitoutuneisuutta ja työhyvinvointia (NES-kysely). Tulosten perusteella arvioimme hoitotyön laatua ja kehitämme päivittäistä potilashoitoa.

STEPPI-verkostotoiminta

Sairaala Nova on mukana Terveyttä tuottava perushoito STEPPI 2-verkostotoiminnassa, jonka tarkoituksena on parantaa perushoidon laatua ja perushoitoon liittyvää osaamista valtakunnallisesti. Yhteistoiminnan tavoitteena on, että terveydenhuollon organisaatioissa tuotetaan näyttöön perustuvaa, laadukasta ja vaikuttavaa hoidon tarpeeseen perustuvaa perushoitoa. Lisäksi tavoitteena on potilaan perushoitoon liittyvän ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen sekä potilaan näkökulman huomioiminen. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut mukana Steppi-toiminnassa vuodesta 2018. 

STEPPI-hankkeen logo