Taitokoulutuksella potilasturvallisuutta

Eurooppalaiset laatukriteerit (NASCE) täyttävä taito- ja simulaatiokoulutus täydentää perinteistä työssäoppimista ja ammatillisesta kehittymistä. Autenttisen oppimisympäristön rinnalla käytetään simuloituja harjoittelu- ja oppimisympäristöjä terveydenhuollon ammattilaisten perus- ja jatkokoulutuksessa.

Koulutustoiminnan tavoitteena on potilasturvallisuuden edistäminen.Tietotaitokeskus palvelee kaikkia erikoisaloja ja maakunnan perusterveydenhuollon tarpeita.Kliinisiä taitoja harjoitellaan tietokonepohjaisilla simulaattoreilla aiheuttamatta potilasturvallisuusriskejä. Potilastyöstä erotettu opetus ja harjoittelu rauhallisissa koulutustiloissa mahdollistavat tehokkaan oppimisprosessin ja hyvät tulokset.

Pedagogista tukea kouluttajille

Kouluttajakoulutuksella tuetaan kliinisten kouluttajien pedagogista ajattelua ja toimintaa. Kouluttajien opetustavat ja oppimiskäsitykset syvenevät ja monipuolistuvat, jolloin koulutusta on mahdollista räätälöidä koulutettavien erilaisiin tarpeisiin sopivaksi. Kouluttajia kannustetaan hankkimaan pedagoginen pätevyys.

Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään eettiset näkökulmat huomioivia ja moniammatillisia opetustekniikoita. Koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan monitieteisesti hyödyntäen lääke-, terveys- ja kasvatustieteellistä osaamista. Koulutuksia ja osaamista myös arvioidaan ja koulutustoimintaa kehitetään tutkimuspohjaisesti.

sappi3_pieni