Toimintakyvyn tukeminen

Toimintakyvyn tukeminen, toimintakyvyn ylläpitäminen, toimintakykyä tukeva työote, kuntouttava työote. Nimestä riippumatta terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä tehtävänä on tukea asiakasta toipumaan tai kuntoutumaan tarkoituksenmukaisella tavalla hänen kanssaan asetettuja tavoitteita kohti. Tämän tulisi tapahtua kaikissa palvelun vaiheissa; ennaltaehkäisevissä palveluissa, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Käytännössä toimintakyvyn tukemisen sisältö muodostuu asiakkaan esille nostamista arjessa pärjäämisen kokemuksista ja tarpeista sekä toimintakyvyn arvioinnissa esille nousseista tuloksista. Lisäksi tuen sisältöön vaikuttavat myös asiakkaan elinympäristön tekijät joko vahvistavasti tai heikentävästi. Näitä voivat olla rakennetun ja luonnollisen ympäristön lisäksi erilaiset palvelut, tavarat ja tuotteet sekä asiakkaan kohtaamat asenteet ja hänen saama tuki omassa elinpiirissään.

Asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen ja arviointitulosten pohjalta ammattilaiset laativat asiakkaalle kuntoutussuunnitelman. Siihen kootaan asiakkaalle suositellut toimintakyvyn tukemisen palvelut ja toimenpiteet. Suunnitelma toimii hyvänä työvälineenä ammattilaisille ja asiakkaalle itsellensä koko kuntoutumisen ajan. Suunnitelmaa tarvitaan myös haettaessa erilaisia kuntoutuspalveluita ja etuuksia kuntoutusta myöntäviltä tahoilta. Kuntoutussuunnitelman kesto voi olla 1-3 vuotta.  

Sairaanhoitoon liittyvä kuntoutus on terveydenhuoltolain 29§ mukaan lääkinnällistä kuntoutusta. Terveydenhuollossa kuntoutus liittyy oleellisena osana muuhun hoitoon. Siihen kuuluvat seuraavat palvelut: 

  • kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus,
  • potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi,
  • kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutumismahdollisuuksia,
  • toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet,
  • apuvälinepalvelut,
  • sopeutumisvalmennus

Asiakas itse on kuntoutumisensa tärkein tekijä ja hänen oma motivaationsa on kuntoutumisen edellytys. Ammattilaisten tehtävänä on rohkaista ja tukea asiakasta kaikissa hänen kuntoutumisensa vaiheissa ja pyrkimyksissä.        

Toimintakyky2