Tietoa palvelusetelistä

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan/kuntayhtymän lakisääteisiä sosiaali- ja terveyden-huoltopalveluja. Palvelusetelin järjestämistä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki (569/2009) ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 12 §:n muutos (570/2009) 1.8.2009.

Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien/kuntayhtymien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Kotona annettavissa palveluissa käytettävien palvelusetelien arvosta säädetään edelleen sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa.

Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan/kuntayhtymän (sairaanhoitopiiri) sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle luovuttamaa sitoumusta korvata palvelujentuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Ne kustannukset, joita palvelusetelin arvo ei kata, jäävät asiakkaan maksettavaksi (omavastuuosuus).

Kunnan/kuntayhtymän on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus. Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kuntayhtymän tulee ohjata hänet kunnan/kuntayhtymän muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.
Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa kunnan/kuntayhtymän hyväksymä palveluntuottaja. Tiedot palveluntuottajista ja palvelun kustannuksista omavastuuosuuksineen löytyvät myös palse.fi -portaalista.

Palvelusetelipalveluun liittyvät säännöt määritellään jokaiselle palvelulle sääntökirjoissa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on valmisteltu kolme sääntökirjaa; peruukkipalvelulle, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä silmälääkärin vastaanoton palveluille. Keski-Suomen seututerveyskeskus on lisäksi valmistellut yleislääkärin vastaanoton sääntökirjan. KSSHP:n sääntökirjat ovat luettavissa sairaanhoitopiirin verkkosivuilta sekä palse.fi -portaalista.

Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, kuluttajansuojalakia, yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Palveluseteliasiakkaiden on mahdollista antaa palse.fi -portaalissa palautetta yksityisellä palveluntuottajalla saamastaan palvelusta. Asiakkaalla on myös mahdollisuus reklamoida saamastaan palvelusta suoraan palveluntuottajalle. Reklamaation seurauksina voivat tulla kysymykseen kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan koskevan erimielisyyden kuluttajariita-lautakunnan käsiteltäväksi.

Potilaslain mukaan potilaan oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveydenhoitoa valvovalle viranomaiselle, joita ovat aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.