Asiakasmaksun huojentaminen ja maksuajan myöntäminen

Asiakkailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetuksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

  • maksuttomia
  • kaikille samanhintaisia (tasasuuruisia)
  • tai asiakasmaksut määräytyvät tulojen ja perhesuhteiden mukaisesti (maksukyvyn mukainen maksu).

Poliklinikka-, päiväkirurgia-, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivä- ja muut vastaavat tasasuuruiset hoitomaksut eivät määräydy potilaan maksukyvyn mukaan, vaan ne peritään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen vahvistamien indeksitarkastettujen määrien mukaisesti kaikilta asiakkailta.
Kuntayhtymällä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta jättää perimättä tai alentaa asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiakasmaksuja.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Erikoissairaanhoidon pitkäaikaisen laitoshoidon maksu määrätään tapauskohtaisesti potilaan maksukyvyn mukaan. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshoito on kestänyt tai sen arvioidaan kestävän pitempään kuin 3 kuukautta.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksua määrätessä otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen määräysperusteet. Maksu määrätään toistaiseksi voimassa olevaksi.

Maksujen tarkistaminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Maksua on tarkistettava esimerkiksi silloin, kun potilaan tai hänen perheensä maksukyky on olennaisesti muuttunut tai kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet (asiakasmaksuasetus 31 §).

Asiakasmaksulain mukaan (11 §:n 1 momentti) terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Näissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä siihen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yksikköön, joka on vahvistanut alkuperäisen pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määrän tai sinua hoitavaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pitkäaikaishoidon yksikköön.

Asiakaslaskujen maksuajan pidentäminen

Yllä mainituille laskuille voidaan perustelluista syistä myöntää lisää maksuaikaa tai sopia erillinen maksusuunnitelma. Tällaisia syitä voivat olla esim. henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat. Mikäli sinulla on lasku, johon ei vielä kohdistu perintätoimenpiteitä, voit olla yhteydessä Monetra Keski-Suomen laskutukseen maksuajan ja maksujärjestelyjen sopimiseksi.

Lisämaksuajan ja maksusuunnitelman myöntämisen edellytyksenä on, että

  • sitä pyydetään 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä
  • lasku ei ole siirtynyt vielä perintään.

Mikäli lasku on jo siirtynyt perintään, sinun tulee olla yhteydessä suoraan perintätoimistoon laskun maksuun liittyvissä asioissa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perinnästä vastaa Intrum Oyj.