Maksuttomat palvelut

 • Psykiatrinen avohoito 
 • Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai kouluterveydenhuollon vastaanotto 
 • Alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kun hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän 
 • Sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-,  säde- ja sytostaattihoito sekä muu vastaava hoito samoin kuin jatkuva dialyysihoito alle 18-vuotiaalle 
 • Yli 45 kertaa kalenterivuodessa ylittävät sarjahoidon käynnit 
 • Poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotiaalle henkilölle. Maksuttomuus koskee myös etäyhteyksin järjestettyä palvelua.  
 • Hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset 
 • Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut kansalliseen rokotusohjelmaan sisältyvät rokotukset, 45 §:n 1 momentissa tarkoitetut yleiset vapaaehtoiset rokotukset, 46 §:ssä tarkoitetut rokotukset Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa, 47 §:ssä tarkoitetut pakolliset rokotukset ja 48 §:ssä tarkoitetut työntekijän ja opiskelijan rokotukset, 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet, yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneeksi todetun tai perustellusti  altistuneeksi epäillyn karanteeni 60 §:n nojalla, yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn eristäminen 63 §:n nojalla sekä 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuun valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet sekä HIV-infektion, sankkerin, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus, hoito sekä hoitoon ja ehkäisyyn määrätyt lääkkeet 
 • Neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä  sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus silloin, kun ne ovat lääkinnällistä kuntoutusta 
 • Apuvälinepalvelut (apuvälinetarpeen määrittely, sovitus, luovutus, käytön opetus ja seuranta sekä tarpeellinen huolto) silloin, kun ne ovat lääkinnällistä kuntoutusta eikä apuvälineen tarve aiheudu muiden lakien mukaan korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista 
 • Potilaan kuljetus terveyskeskukseen, toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon silloin kun potilas on sisäänkirjattuna vuodeosastolle 
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon lomapäivät ja pitkäaikaisen laitoshoidon yli viiden lomapäivän ylittävät päivät 
 • Seksuaalisen väkivallan uhreja varten perustettujen tukikeskusten tarjoamat palvelut 
 • Päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, hoito ja seuranta 

Jos asiakas on hoidettavana omassa sairaanhoitopiirissä tai muussa julkisessa laitoksessa ja käy hoitojakson aikana tutkittavana tai hoidettavana poliklinikalla, ei poliklinikkakäynnistä voida periä asiakkaalta maksua. 

Asiakkaalle maksuttomia ovat myös triage-käynnit, sairaalan sisäiset eri erikoisalojen väliset konsultaatiokäynnit sekä vastasyntyneiden osastolla tapahtuva lapsen vuodeosastohoito, jos lapsen äiti on samanaikaisesti osastohoidossa. 

Alle 18 -vuotiaille maksuttomia ovat kaikki päiväkirurgiset leikkaukset. 

Poliklinikka-, päiväsairaanhoito- ja sarjahoitokäynnit ovat maksuttomia sotiemme veteraaneille, joilla on Kela-kortissa R- tai M-tunnus tai sotilaspassissa merkintä rintamasotilastunnuksesta.