Potilaan oikeudet

Tästä osiosta löydät tietoa potilaan oikeuksista sekä mahdollisuudesta saada tukea ja apua.

Potilaan oikeudet

Suomessa on laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita.

Lain keskeiset kohdat ovat:

  • Hoitoon tarvitaan potilaan suostumus.
  • Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan ja hoidosta: mitä hoitoon sisältyy, millaisia riskejä siihen liittyy ja mitä eri hoitovaihtoehtoja potilaalla on.
  • Jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan odottamisen syy ja sen arvioitu kesto.
  • Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle tai kantelun terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle.
  • Hoitolaitoksella on oltava potilasta avustava potilasasiamies.

Jokaisella Suomessa asuvalla ihmisellä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Suomessa kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä, ja niiden velvollisuuksista on säädetty laeissa.

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun. Hoito on järjestettävä niin, ettei se loukkaa potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Lapsipotilaita hoidettaessa otetaan huomioon myös muun perheen tarpeet.

Tuki

Ihmisen sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa merkittävästi yksilön arkeen ja työkykyyn. Tähän osioon on kerätty tietoa siitä, millaista tukea eri tavoin sairastuneet ihmiset voivat itselleen saada. Esimerkiksi millä tavoin sairaalan omat sosiaalityöntekijät voivat olla avuksi ihmisille, joiden arki muuttuu merkittävästi sairauden takia. Sivustolla on tietoa myös siitä, millä tavoin sairaalapappi voi olla potilaiden tukena ja millaista tietoa ja vertaistukea sairastuneet voivat itselleen saada.