Lääkkeellinen  raskauden keskeytys osastolla

 

Ensimmäisellä poliklinikkakäynnillä annetaan lääkkeet keskeytyksen aloitta­miseksi (Mifegyne®).

Lääkkeellisessä raskauden keskeytyksessä käytetään prostaglandiinia, misoprostolia( Cytotec®), joka saa aikaan kohdun supistelua. Aamulla ennen osastolle/poliklinikalle tuloa voit laittaa emättimeen tai ottaa tarvittaessa suun kautta 4 Cytotec®  tablettia klo 6. Lääkkeet saat mukaasi Naistentautiksiköstä. Mikäli tulet pitkästä matkasta,tai olet alaikäinen saat lääkkeet vasta osastolla.

Kotona saattaa esiintyä vatsakipua, siihen voi käyttää särkylääkettä esim. paracetamolia tbl 1 g, tarvittaessa 6 tunnin välein. Ensimmäinen lääke saattaa aiheuttaa myös pientä veristä tuhruvuotoa.

Jos Sinulla on kysyttävää, voit soittaa Naistentauti- ja äitiysyksikköön ma - pe klo 8.00 - 14.00 p. 014 269 1023, päivystysaikaan Synnytysvastaanottoon p. 014 - 269 1204.

 

 

Sinulle on varattu aika Synnytysvuodeosastolle, K5  p.014 - 2691007.

 _______/_______20___ klo _________.

 

Sairaalassa saat raskauden keskeytyksen aiheuttavaa lääkettä. Keskeytyksen aikana vuoto voi olla runsasta ja vatsakipuun saat lääkitystä. Sairaalaseuranta kestää yleensä 4 - 6 tuntia. Saathan hakijan itsellesi, kun pääset sairaalasta. Sairauslomaa on 1 päivä.

Raskauden keskeytyminen varmistetaan virtsasta tehtävällä raskaustestillä noin 3-5 viikon kuluttua.    

 

Tee virtsakoe aikaisintaan                    ________/_______ 20____

                                                                                                                                                       

 

 

 

Raskauden keskeytyksen jälkeen

 

Raskauden keskeytyksen jälkeen puhtaudesta huoleh­timi­nen on tärkeää. Pese alapesu haalealla juokse­valla vedellä. Vaih­da side usein. Tamponin käyt­tö ei ole suotavaa vuodon aika­na. Ammekyl­pyä ja ui­mista ei suositella jälki­vuodon aika­na.

Jälkivuoto kestää tavallisesti 2 - 4 viikkoa. Se on aluksi veris­tä, mut­ta vaale­nee nopeasti. Raskauden keskeytykseen liittyy riski tuleh­duksesta. Mikäli vuoto runsastuu, muut­tuu pahanha­juiseksi tai Si­nulle tulee alamahakipua tai kuu­met­ta, ota yhteys ensisijaisesti omaan terveyskeskukseen.

Tulehdusvaaran takia sukupuoliyhdyntä on kielletty jälki­vuodon aikana. Kuu­kautiskierto ei yleensä häiriydy paljoa­kaan, mikäli kes­keytys on suoritettu ras­kauden alkuvaihees­sa. Kuu­kautiset tulevat tavallisesti 4 - 6 viikon kuluttua ras­kauden kes­keytyk­sestä. Jos su­kupuolielämäsi on tavallis­ta ja olet terve, uusi raskaus voi alkaa keskeytyksen jäl­keen, ellei mitään eh­käisymenetelmää ole käytös­sä.

Keskeytyksen jälkeen ehkäisy on erittäin tärkeä asia, koska uusi raskaus voi alkaa ennen seuraavia kuukautisia. Eh­käisypillerit voit aloittaa heti. Kondomi yhdessä eh­käisyvaah­don tai -salvan kanssa on luotettava ehkäisykeino. Eh­käisykierukka voidaan joskus asettaa kes­keytyksen yh­teydessä, mutta yleen­sä vasta jälkitarkastuksen yh­teydessä.

Raskauden keskeytyksen psyykkiset vaikutukset ovat sitä vähäi­semmät mitä perusteellisemmin asiaa on harkittu. Jos kuitenkin ongelmia tulee, on syytä käyttää asiantuntija-apua, vaikka kes­keytyksestä olisi kulunut pitkäkin aika. Asiantuntija-apua saat mie­lenterveystoimistoista, sosiaali­työntekijöiltä tai ter­veyskeskuksesta.

Itsestään huolehtiminen on jokaisen naisen etuoi­keus ja ­tär­keä tehtävä.