Potilastietojen luovutus

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu toimintayksikössä työskentelevä henkilö saa luovuttaa potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja sivullisille ilman potilaan tai hänen laillisen edustajanansa kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi toimintayksikössä potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Potilaan omaiset ovat pääsääntöisesti potilasasiakirjoihin nähden sivullisia. Alaikäistä lapsesta ei ole määritelty tarkkaa ikää, jolloin vanhemmilla olisi oikeus saada lapsen potilastiedot. Lapsen arvioitu kyky hoitaa omia asioitaan ratkaisee ja arvioinnin tekee hoidosta vastaava lääkäri.

Ensisijaisesti potilasasiakirjojen luovutus perustuu potilaan kirjalliseen suostumukseen. Tietojen luovuttaja on velvollinen varmistamaan, että potilastietojen luovutukseen on laillinen luovutusperuste. Tietojen luovuttamisesta ja niiden perusteista tehdään potilasasiakirjamerkinnät.

Potilastiedot voidaan luovuttaa:

  1. Potilaan suullisella tai asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella. Erikoissairaanhoidossa annetusta hoidosta lähetetään hoitoyhteenveto potilaan lähettäneelle lääkärille, terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle sekä potilaan hoidosta vastaavalle väestövastuu- tai omalääkärille. Kotiutusvaiheessa lääkäri kysyy suullisen luvan tietojen lähettämiseen. Potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta välittömästi jatkohoitoon toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön luovutetaan potilaan turvallisen jatkohoidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle.
  2. Ilman suostumusta. Poikkeuksena on laissa erikseen säädetyt tilanteet kuten tajuttomuus tai siihen verrattavissa oleva tila. Tällöin potilaan lähiomaiselle kerrotaan tajuttoman potilaan terveydentilasta, jos ei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tietojen antamisen.Tietoja  luovutetaan myös toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle potilaan hoidon tai tutkimuksen järjestämiseksi, mikäli suostumusta ei saada tajuttomuuden tai siihen verrattavan muun syyn vuoksi ja tietojen luovutus on potilaan edun mukaista.

Kuolleen potilaan tietojen luovutus


Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen. Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin, kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi. Hakemus kuolleen henkilön tietojen luovuttamiseen löytyy sivun oikeasta reunasta.

Lakiin perustuva luovutusvelvoite


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin potilasrekisteristä luovutetaan tietoja, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen säädetty velvoite.

Tietoja luovutetaan terveydenhuollon toimintaa valvovalle viranomaiselle, jolla on lakiin perustuva oikeutus saada tarpeellisia potilasasiakirjatietoja valvonta-asian käsittelyä varten. Lisäksi potilasrekisteristä luovutetaan tietoja lakiin perustuen valtakunnallisiin henkilörekistereihin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen henkilörekisterit ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea).