Potilastietojen kielto-oikeus

Hoidon turvallinen toteuttaminen edellyttää, että potilasta hoitavalla henkilökunnalla on tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja tutkimustuloksista. Voit tarvita hoitoa myös muualla kuin kotipaikkakunnallasi ja on hyödyllistä, jos hoitotietosi ovat käytettävissä kaikilla hoitoosi osallistuvilla. Suostumuksilla ja kielloilla vaikutat siihen, miten ja missä tietosi ovat hyödynnettävissä, kun tarvitset hoitoa.

Informointivelvollisuus

Toisen terveydenhuollon toimintayksikön potilastietojen käyttö yhteisrekisteristä edellyttää potilaan informointia. Informointiin sisällytetään tieto potilaan kielto-oikeudesta. Informointi suoritetaan yhteisrekisterin alueella kerran ja toteutuneesta informoinnista kirjataan merkintä sähköiseen potilastietorekisteriin. Mikäli potilaan informaatiota ei voida toteuttaa tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi, voidaan toisen toimintayksikön tietoja käyttää hoidon toteuttamiseksi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisen potilastietorekisterin käyttöön ei vaadita suostumustasi, vaan potilastietojärjestelmässä olevat tietosi ovat jokaisen hoitoon osallistuvan toimintayksikön käytettävissä informoinnin saatuasi. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä ja niiden käsittelyä valvotaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet potilastietoihisi on rajattu työntekijän työtehtävien perusteella. Potilastietojasi saavat käsitellä hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt vain hoitosi vaatimassa laajuudessa.

Kielto

Potilaalla on oikeus kieltää potilastietojensa käyttö yhteisrekisteriin kuuluvien eri toimintayksiköiden välillä. Potilas voi kieltää potilastietojensa yhteiskäytön kokonaan. Hän voi myös rajata kiellon siten, että se koskee johonkin toimintayksikköön, rekisteriin, vuodeosastojaksoon tai yksittäiseen käyntiin liittyviä tietoja. Kiellon kohteena olevan toimintayksikön tiedot eivät ole näin ollen käytettävissä hoidossasi muissa toimintayksiköissä. Potilaan kielto-oikeus ei kuitenkaan koske toimintayksikön omassa toiminnassa syntyneitä ja laadittuja potilastietoja.

Voit itse tehdä potilastietojesi käyttöä koskevia kieltoja Omakanta -palvelun kautta tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Kiellon voi peruuttaa Omakanta -palvelun kautta tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Kielloista ja peruutuksista tehdään potilasasiakirjamerkinnät

Kiellon vaikutus

Potilaan käyttämä kielto-oikeus on ehdoton. Voit rajata tietojenkäyttökiellosta pois hätätilanteet. Mikäli olet asettanut kiellon koskemaan myös hätätilanteita, kiellon kohteena olevia tietoja ei voida käyttää apuna hoidossasi edes hätätilanteessa.

Mikäli potilaan turvallinen hoito edellyttää toisen toimintayksikön tietojen käyttöä, on potilaan itse huolehdittava tarvittavien tietojen luovuttamisesta häntä hoitavalle toimintayksikölle. Vaihtoehtoisesti potilas voi peruuttaa antamansa käyttökiellon.

Omaisesi voi hätätilassa perua aiemmin asettamasi kiellon, mikäli sen katsotaan olevan etusi mukaista. Omainen ei voi asettaa kieltoja puolestasi.