Osaamisen kehittäminen

Hyvinvoiva henkilöstö on strategiamme mukaan kaiken tekemisen ydin. Panostamme Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Sairaala Novassa henkilöstön osaamiseen ja urakehitykseen. Osaamisen kehittämisen eri menetelmiä hyödynnetään niissä tilanteissa, kun henkilöstö tarvitsee osaamisen vahvistamista työssään.

Perehdytys

Perehdytys takaa uudelle työntekijälle onnistuneen startin uusiin työtehtäviin ja sen tuella päästään myös nopeammin ja turvallisesti kiinni uuteen työhön tai muuttuneisiin työtehtäviin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä olemme kehittäneet suunnitelmallista perehdytyksen prosessia, jossa on omat polut sekä yleiseen että tehtäväkohtaiseen perehtymiseen. Käytössämme on Intro-perehdytystyökalu tehtäväkohtaisen perehtymisen tueksi.

Huolehtimalla perehdytyksen toteutumisesta, haluamme edistää potilasturvallisuutta, henkilöstömme hyvinvointia, pysyvyyttä ja työpaikkaan sitoutumista.

Osaamisen hallinta

Sairaalassamme on tehty kansallisesti uraauurtavaa kehittämistä henkilöstön osaamisen hallinnan kokonaisuuden osalta. Osaamisen määrittelytyötä on tehty kaikilla palvelualoilla ja osaamistietoja hyödynnetään esihenkilöiden tiedolla johtamisessa.

Dynamics Human Resources (DHR)-järjestelmä pitää sisällään henkilöstön tiedot tutkinnoista sekä työssä tarvittavat osaamisalueet, niiden tasot ja pätevyydet. Ydinkysymyksinä sisällön tuotannossa on ollut: Mitä osaamista potilas tarvitsee sairaalassamme? Mitä asiakasryhmiä palvellaan? #sinuavarten

DHR:ään pääset oman käyttäjäroolisi mukaan sen jälkeen, kun esihenkilösi on tilannut sinulle käyttäjätunnukset. DHR-kuvake löytyy tietokoneen työpöydältä. Työntekijän työ koostuu osaamisen ja toiminnan (eli tekemisen) yhdistämisestä. Työntekijä käyttää Osaamisen hallintaa omien tietojensa osalta (itsepalvelunäkymässä omat osaamisalueet ja pätevyydet) ja esihenkilö saa käyttöönsä työvälineen, jolla seurata, raportoida ja ohjata henkilöstöään sekä ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita. Kehityskeskusteluissa hyödynnetään ja päivitetään osaamisaluetietoja.

Koulutuksen hallinta (koulutuksiin ilmoittautuminen, koulutuskortti, koulutuskalenteri) on omana osanaan samassa järjestelmässä.

Osaaminen ja pätevyys ovat osa toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun tietoja. Titania Suunnittelu ja laskenta -ohjelma hyödyntää osaamisen hallinnan tietoja. 

Yleisohjeet, yhteystiedot ja lisätietoja DHR-järjestelmästä löydät Santrasta: D365 ja DHR. Koulutukset roolisi mukaiseen käyttöön löytyvät Moodlesta: Osaamisen hallinnan verkkokurssit. Pääset kirjautumaan Moodleen saatuasi tunnukset työsuhteesi alkaessa.

Osaamisen varmistaminen ja ylläpitäminen

Meille on tärkeää huolehtia henkilöstömme osaamisen kehittämisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain yhdessä esihenkilön kanssa ja ne ovat yksi keino osaamisen tunnistamiseksi. Tarjoamme monipuolista täydennyskoulutusta ja jokaisella työntekijällä on myös velvollisuus huolehtia oman osaamisen ylläpitämisestä. Koulutustarjonta kohdennetaan osaamistarpeiden- ja vajeiden sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategian painopistealueiden mukaisesti.

Sairaala Novassa toteutetaan paljon koulutuksia sekä yksiköiden toimesta että verkko-oppimisympäristöissä. Olemme panostaneet erityisesti taito- ja simulaatiokoulutuksiin. Järjestämme koulutustilaisuuksia sekä omalle että maakunnan sote-henkilöstölle.

Mikäli olet kiinnostunut kouluttamisesta, keskustele siitä esihenkilösi kanssa. Tuemme ohjausosaamisen vahvistamisessa, simulaatio-ohjaaja koulutukseen osallistumisessa sekä kouluttajana toimimisessa oman asiantuntijuuden alueella. Sairaalamme tietotaitokeskus kuuluu eurooppalaiseen simulaatiokoulutusverkostoon (NASCE) ja toiminta on saanut laatusertifikaatin.

Koulutusasioissa sinua palvelevat koulutuspalvelujen henkilöstö. Lisätietoa ja yhteystiedot löydät Santran vasemmasta valikosta kohdasta koulutus, tutkimus ja kehittäminen.

Työkierto ja työssäoppiminen

Henkilöstöllä on mahdollisuus laajentaa osaamistaan myös sairaalan sisäisesti eri työtehtävissä ja eri työyksiköissä toimimalla. Työkiertoa mahdollistetaan tarpeen mukaan. Jos olet kiinnostunut työkierrosta, ole rohkeasti yhteydessä esihenkilöösi. Uudistuvat toimintamallit, modernit laitteet ja hoitovälineistö edistävät osaamisen ylläpitämistä ja laajentamista työtehtävissä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä löytyy myös omaa monialaista osaamista sekä koulutus- ja ohjausosaamista näihin tilanteisiin.

Opiskelijatoiminta

Terveysalan opiskelijoiden toiminnasta vastaa kokonaisvaltaisesti johtajaylihoitaja ja tähän kokonaisuuteen kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi myös Keski-Suomen Seututerveyskeskus. Kokonaistoiminnan koordinaatiovastuu sekä yhteistyö koulujen kanssa on opetusylihoitajan vastuulla. Opetusylihoitaja vastaa myös opiskelijavastaavien verkoston toiminnasta ja kussakin yksikössä on vähintään yksi opiskelijavastaava, joka koordinoi ja organisoi yksikön opiskelijatoimintaa yhteistyössä opetusylihoitajan kanssa. Terveysalan opiskelijat (AMK + 2. aste) suorittavat vuosittain noin 1200 harjoittelujaksoa. Keskimääräinen pituus harjoitteluissa on 4-6 viikkoa. Opiskelijoilta kerätään palautetta harjoittelujaksoista valtakunnallisesti käytössä olevan CLES- mittarin avulla. Vuosi toisensa jälkeen nämä kyseiset opiskelijapalautteet ovat olleet erinomaisia. Tiivis yhteistyö erityisesti JAMK:n kanssa on yksi väylä saada sairaanhoitopiiriimme uusia terveydenhuollon ammattilaisia valmistuneista opiskelijoista. Myös kesäsijaisuusien täyttämisessä opiskelijoilla on erittäin tärkeä rooli ja parhaimmillaan opiskelijat saadaan perehdytettyä jo harjoittelujaksojen aikana yksiköiden toimintaan.

KSSHP:ssä opiskelijatoimintaan liittyy myös olennaisesti lääketieteen opetus, jossa erityisesti korostuu Itä-Suomen yliopiston hajautettu kandiopetus. Vuositasolla lukumäärä tässä kontekstissa on 250–300 opiskelijaa. Itä-Suomen yliopiston lisäksi lääketieteen kandeja tulee myös muun muassa Helsingistä ja Oulusta. Kokonaisvastuu toiminnasta on johtajaylilääkärillä. Käytännön toimintaa koordinoi opetushoitaja yhdessä kandivastaavien kanssa.

Opiskelijatoimintaa toteutetaan myös muiden yliopisto-opiskelijoiden kohdalla. Harjoittelujaan suorittavat esimerkiksi psykologi-, farmaseutti- sekä sosiaalityön opiskelijat. Tässä kontekstissa lukumäärät ovat vuositasolla 30–50 opiskelijaa.

Oppilaitosyhteistyö

Opiskelijatoiminnan lisäksi teemme yhteistyötä eri oppilaitosten (GRADIA, Poke, JAMK, JYU, UEF ym) kanssa yhteisen kehittämisen, erilaisten projektien ja koulutustarjonnan äärellä.  Toimintasisällöt vaihtelevat henkilöstön ja toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista erilaisiin räätälöityihin ammatillisiin koulutuksiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin. Teemme kumppanuusyhteistyötä Keski-Suomessa toimivien oppilaitosten kanssa esimerkiksi palvelujen löydettävyyden ja tarvelähtöisyyden kehittämiseksi. Työn ohessa on mahdollista opiskella oppisopimuksella. Lisäksi voi suorittaa eri tutkinnon osia, opintokokonaisuuksia ja tutkintoon johtavia opintoja.

Soveltuvin osin alla olevia henkilöstön kehittämisen keinoja käytetään työntekijän ja työyhteisön työn tueksi.