Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma

  
Terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa 2021-2023

Terveydenhuoltolaki (1326/2010 34§) määrittelee, että sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköiden tehtävänä on laatia alueensa terveydenhuollon palveluiden järjestämistä kuvaava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valtuusto-kausittain. Suunnitelma laaditaan yhdessä kuntien ja sairaanhoitopiirien edustajien kanssa ja se päivitetään vuosittain. Kuntien ja sairaanhoitopiirin johdon tehtävänä on antaa lausuntonsa suunnitelmasta ja joko hyväksyä tai hylätä se käsittelyssään.

Tämän järjestämissuunnitelman toimeksianto on tullut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johdolta ja ohjeena on ollut koota järjestämissuunnitelmasta sellainen, että sitä voidaan käyttää apuna sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen suunnittelussa. Tämä on Keski-Suomen kolmas järjestämissuunnitelma ja sen tarkoitus on kuvata sekä sosiaali- että terveyspalveluiden järjestämistä Keski-Suomen maakunnan alueella ja edistää sote-integraation toteutumista palveluissa. Suunnitelman laadintaa ovat tukeneet kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujohtajat sekä sairaanhoitopiirin johtaja. He toimivat myös päivityksen tukena vuosittain. Järjestämissuunnitelman laadintaan on saatu asiantuntija-apua Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:ltä, aiemmista sote-valmistelun loppu-raporteista sekä laajasta asiantuntijaverkostosta alueella.

Suunnitelma esiteltiin kuntaneuvotteluissa 30.9.2020 ja lähetettiin kuntien hyväksyttäväksi 1.10.2020.  Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Järjestämissuunnitelman on hyväksynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja yli 80% väestöosuuden kattava määrä kunnista.