Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Esimerkiksi terveystiedot, nimi, henkilötunnus, ammatti, sijaintitieto, sähköpostiosoite, valokuva, ääni, ip-osoite voi olla henkilötieto, jonka käsittelyssä on otettava huomioon henkilön tietosuoja

Henkilötietoja saa käsitellä vain silloin, kun siihen on laillinen peruste.

Henkilötietojen käsittely sairaanhoitopiirin puolesta ja lukuun

Toiminnassamme luovutamme henkilötietoja KSSHP:n lukuun käsitteleville tahoille, kuten toimeksiantosopimuksen puitteissa toimiville tarjoajille. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä toiminnassamme ovat esimerkiksi sopimukselliset järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset palveluntuottajat. Hankittaessa palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta, valitsemme sopimuskumppaniksi vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset varmistetaan kirjallisin sopimuksin.

Mitä velvollisuuksia sairaanhoitopiirillä on henkilötietojen käsittelyssä?

Velvollisuutena on mm.

  • arvioida henkilötietojen käsittelyn riskit ja vaikutukset
  • osoittaa noudattavansa tietosuojasäädöksiä
  • kertoa henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyille
  • ilmoittaa tietoturvaloukkauksista

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä tarkoitetaan sitä henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään. Tutustu rekisteröidyn oikeuksiin tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Sairaanhoitopiirissä oikeuksiesi käyttämiseksi voit toimittaa sitä koskevan vapaamuotoisen pyynnön/vaatimuksen rekisterin yhteyshenkilölle& tai verkkosivuilta saatavalla lomakkeella tai olla yhteydessä sairaanhoitopiirin tietosuojavastaavaan.