Tieteellisessä tutkimuksessa tutkittavana

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdään kansallista ja kansainvälistä tieteellistä tutkimusta. Tieteellisten tutkimuksien tekemiseen sairaalaympäristössä liittyy keskeisesti henkilötietojen käsittely.

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla laissa säädetty peruste. Tieteellisessä tutkimuksessa se on yleisimmin joko rekisteröidyn (tutkittavan) suostumus tai niin sanottu yleistä etua koskeva tehtävä. Yleistä etua koskeva tehtävä, eli tässä tapauksessa tieteellinen tutkimus, perustuu siis lakiin ja muuhun sääntelyyn.

Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on muun muassa oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Osallistuessasi tutkimukseen saat aina tiedon henkilötietojesi käsittelystä tutkijalta tai tutkimushoitajalta. Täältä lisää tietoa rekisteröidyn oikeuksista.

Tietosuojalain mukaan tietyissä tapauksissa rekisteröidyn oikeuksista voidaan poiketa. Rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen voi tulla kyseeseen tieteellisen tutkimuksen yhteydessä, kun tehdään niin sanottua rekisteritutkimusta. Rekisteritutkimuksella tarkoitetaan sellaista tieteellistä tutkimusta, jossa tutkimusaineisto muodostuu osittain tai kokonaan erilaisista rekistereistä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereistä.

KSSHP:ssä tehtävissä tutkimuksissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja ohjeita.