Mielenterveyden häiriöt

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että masennus vaikuttaa siihen, miten ihminen havainnoi ympäristöään, itseään ja vuorovaikutussuhteita.

Psykiatrian palvelualueella tehdään tutkimusta, jolla halutaan selvittää tätä ilmiötä tarkemmin. Masentuneiden henkilöiden tiedonkäsittelyprosesseja selvitetään aivosähkökäyrämittauksilla. Tutkimus tehdään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Monitieteisen aivotutkimuskeskuksen kanssa.

Masennuksen lisäksi toinen tavallinen mielenterveyden häiriö on persoonallisuuden epävakaus eli tunteiden säätelyhäiriö. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että tietynlainen psykoterapia on tehokasta epävakauteen. Psykiatrian palvelualueella tehdään psykoterapiatutkimusta, jolla pyritään tunnistamaan hoitotulosta spesifisesti ennustavat tekijät. Tällä pyritään kehittämään entistä tehokkaampia, räätälöityjä täsmähoitoja. 

Meneillään on kolme psykoterapia-tutkimusta

1. RCT-asetelmalla verrataan ryhmämuotoista psykoterapiaa (CBASP eli Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) tavanomaiseen psykiatriseen hoitoon (Treatment as usual). Päävastemuuttujat ovat masennusoireet ja aivojen tuottamat herätevasteet. Kohdejoukkona ovat masennuspotilaat.

2. Prospektiivisella, naturalistisella asetelmalla selvitetään tiedonkäsittelyä masennuksessa. Potilaille esitetään laboratorio-olosuhteissa visuaalisia ja auditiivisia ärsykkeitä, joiden herättämien sähköisten vasteiden yhteyttä masennuksen vegetatiivisiin ja affektiivisiin oireisiin selvitetään. Tavoitteena on löytää hermostollisia biomarkkereita, joiden avulla päästään kohti täsmähoitoja.

Masennustutkimukset tehdään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Monitieteisen Aivotutkimuskeskuksen kanssa.

3. Tunne-elämän epävakaudesta kärsiville potilaille on toteutettu niin ikään prospektiivinen, naturalistinen tutkimus, jolla pyritään tunnistamaan hoitotulosta spesifisesti ennustavat tekijät. Potilaiden ryhmäterapiaistunnot on videonauhoitettu vuoden ajan. Aineistoa analysoidaan induktiivisella sisällönanalyysillä.

Mukana

Lisäksi KSSHP:n Psykiatrian palvelualue on mukana KYS-Erva alueen D-vitamiinitutkimuksessa, jossa masennuspotilaat saavat augmentaatiohoitona sokkoutetusti D-vitamiinia kahdella eri vahvuudella.